Masz pytanie?

+48 782 350 355 |  sklep@sportella.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sportella.PL

Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.sportella.pl  (dalej jako: „sportella”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”).

sportella jest platformą dropshippingową umożliwiającą klientowi zawarcie umowy świadczenia usługi pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy. Usługa jest wykonywana odpłatnie przez usługodawcę Sklepu, przy czym usługa ta jest nieodpłatna dla klienta, a koszt usługi pośrednictwa ponosi jedynie sprzedawca, i polega ona na nabyciu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta produktu prezentowanego na stronach sportella. Sama umowa sprzedaży zawierana jest przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Sklepu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez sportella.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z sportella, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół sportella

 

1)      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sportella jest Marcin Rystwej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MRX GLOBAL MARCIN RYSTWEJ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Ul. Słoneczna 1/U1, 66-400 Wawrów; i adres do doręczeń: ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin, NIP 5991010662, REGON 210976661, adres poczty elektronicznej: biuro@sportella.pl oraz sklep@sportella.pl, numer telefonu kontaktowego: 48782350355.

2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Pośrednictwa oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występuje również Sprzedawca – jest to niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, z którym Klient za pośrednictwem Usługodawcy i jego Sklepu Internetowego może zawrzeć Umowę Sprzedaży.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

5.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

  8. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  10. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, sportella – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://sportella.pl.

  11. SPRZEDAWCA – podmiot, który jest lub może być stroną Umowy Sprzedaży z Klientem i z którym Usługodawca ma zawartą odrębną Umowę Pośrednictwa do zawierania w jego imieniu Umów Sprzedaży z Klientami w Sklepie Internetowym. Sprzedawca każdorazowo zawiera Umowę Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Usługodawcy i jego Sklepu Internetowego. Sama Umowa Sprzedaży jest następnie realizowana samodzielnie przez Sprzedawcę w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawcą jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy.

  12. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Pośrednictwa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego lub umowa o świadczenie Usługi Pośrednictwa miedzy Sprzedawcą a Usługodawcą zawarta odrębnie poza Sklepem Internetowym. Umowa Pośrednictwa z Klientem zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

  13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  15. USŁUGA POŚREDNICTWA, USŁUGA – usługa pośrednictwa przy zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta i Sprzedawcy przez Usługodawcę. W ramach Usługi Pośrednictwa Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz obu stron (Klienta i Sprzedawcy) Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

  16. USŁUGODAWCA/POŚREDNIK – Marcin Rystwej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MRX GLOBAL MARCIN RYSTWEJ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Lipy 12, 66-415 Kłodawa; i adres do doręczeń: ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin, NIP 5991010662, REGON 210976661, adres poczty elektronicznej: biuro@sportella.pl oraz sklep@sportella.pl, numer telefonu kontaktowego: 48782350355.

  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

2)      O SKLEPIE sportella

sportella jest platformą dropshippingową umożliwiającą Klientowi skorzystanie z Usługi Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Pośrednictwa jest wykonywana na rzecz Klienta nieodpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta w przedmiocie Produktu prezentowanego na stronach sportella oraz zgodnie ze złożonym przez Klienta Zamówieniem. Usługodawca wskazuje, że jednocześnie świadczy Usługę Pośrednictwa dla Sprzedawcy przy zawieraniu Umowy Sprzedaży z danym Klientem, z zastrzeżeniem, że Umowa Sprzedaży jest zawsze zawierana zgodnie ze złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniem i nie ma w tej sytuacji możliwości naruszenia interesów Klienta – rolą Usługodawca jest pośredniczenie w imieniu Klienta i Sprzedawcy przy zawarciu Umowy Sprzedaży zgodnie ze złożonym Zamówieniem przez Klienta. Usługa Pośrednictwa na rzecz Sprzedawcy jest odpłatna na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa zawartej poza Sklepem Internetowym. Stronami Umowy Sprzedaży są Klient i Sprzedawca i przez nich jest ona wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela sportella.

 

3)      ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA I UMOWY SPRZEDAŻY

1.Usługodawca w ramach Usługi Pośrednictwa świadczy pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługa Pośrednictwa jest nieodpłatna dla Klienta, natomiast dla Sprzedawcy jest ona odpłatna na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa zawartej poza Sklepem Internetowym. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia przez Klienta Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą oraz Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą oraz zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą ma przebieg według następującego schematu:

 1. Klient wybiera interesujący go Produkt na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia, dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami i objaśnieniami pojawiającymi się na stronach Sklepu.

 3. Po złożeniu Zamówienia następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą oraz Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sportella oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 3.2 Regulaminu.

 

4)      UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Pośrednictwa obejmuje pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługa Pośrednictwa jest nieodpłatna dla Klienta, natomiast dla Sprzedawcy jest ona odpłatna na warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa zawartej poza Sklepem Internetowym.. Pośrednik może reprezentować Sprzedawcę z którym wiąże go zawarta odrębnie umowa, na podstawie której rozliczane są m.in. koszty związane z Usługą Pośrednictwa ponoszone przez Sprzedawcę.

 2. Usługa Pośrednictwa dla Klienta świadczona jest przez Usługodawcę niezwłocznie po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu i zawarciu Umowy Pośrednictwa. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zawarcia Umowy Pośrednictwa.

 3. Korzystanie z Usługi Pośrednictwa dla Klienta jest nieodpłatne – koszt Usługi Pośrednictwa ponosi Sprzedawca.. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. By uniknąć wątpliwości, Pośrednik wskazuje że uiszczana płatność nie obejmuje Usługi Pośrednictwa, gdyż ta jest dla Klienta nieodpłatna. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży.

 4. Obowiązek zapłaty przez Klienta ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.

 5. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Pośrednika.

 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (spółka DOTPAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym., adres strony internetowej https://www.dotpay.pl/).

 4. Płatności elektroniczne i płatności karta płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495, adres strony internetowej: https://www.payu.pl/).

 5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com (spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg adres strony internetowej: https://www.paypal.com/pl).

  6. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

  7. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

  8. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami, kosztami i terminami dostawy Produktu:

  a. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką kurierską, przesyłką kurierską pobraniową lub przesyłką paczkomatową.

  b. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

  c. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przy czym nie może on przekroczyć 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może jednak przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5)      KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@sportella.pl oraz sklep@sportella.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kapitańska 3A, 71-602 Szczecin), za pośrednictwem których mogą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego.

6)      REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŚREDNICTWA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pośrednika względem Klienta, jeżeli Usługa Pośrednictwa nie została wykonana albo została wykonana niezgodnie z zawartą Umową Pośrednictwa, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji treści lub usługi cyfrowej zakupionej przez Klienta na podstawie umowy zawartej Pośrednikiem od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Pośrednika względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3. Pośrednik odpowiada za należyte świadczenie Usług Elektronicznych oraz Usługi Pośrednictwa. Pośrednik obowiązany jest pełnić usługi bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sportella.pl.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

7)      REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6. Reklamacja może zostać złożona na przykład bezpośrednio do Sprzedawcy na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi każdorazowo w opisie Produktu, a ponadto w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży.

7. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres podany każdorazowo w potwierdzeniu złożenia reklamacji.

8. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

10. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

8)      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład bezpośrednio do Sprzedawcy na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi każdorazowo w opisie Produktu, a ponadto w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży.


2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres podany każdorazowo w potwierdzeniu złożenia odstąpienia od umowy.


3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 15 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi: Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe: W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
19. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

9)      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 

10)      WYMIANA

1. Niniejsza możliwość nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa, ma charakter dodatkowy, dobrowolny.

2. Klient będący konsumentem, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Klient będący konsumentem w przypadku wymiany Produktu ponosi koszty odesłania Produktu oraz koszty wysyłki nowego Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku wymiany Produktu Klient proszony jest o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem https://sportella.pl/zwroty-wymiany i złożenie go na przykład (formularz jest przykładowy, oświadczenie o wymianie Produktu może zostać złożone również w innej formie) zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy wskazanymi każdorazowo w potwierdzeniu zakupu otrzymanym przez konsumenta.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy wskazany każdorazowo w potwierdzeniu zakupu otrzymanym przez konsumenta.

5. Wymieniany Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ślady użytkowania wynikają z korzystania z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku wymiany Produktu Klient proszony jest o dołączenie potwierdzenia zakupu najlepiej w formie paragonu lub faktury VAT.

 

11)      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

4. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy i Usługodawcy.

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Pośrednictwa lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

6. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Pośrednictwa przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.

7. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

12)      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W sportella dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Newsletter oraz Formularz Zamówienia. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Google, może również utworzyć Konto w Sklepie Internetowym, logując się za pomocą jednego z tych serwisów.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sportella.pl.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w okienku wyskakującym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.


7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sportella.pl.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sportella można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sportella.pl.

11. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się ze standardowym ryzykiem, jakie występuje w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecane jest, żeby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

13)      OPINIE O PRODUKTACH

1. Usługodawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach

 

14)      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany terminów i sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15)      WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:  

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin do pobrania w formacie pdf >>>

WYBRANE MODELE
Adidas ZX 750 GW1914
Adidas ZX 750 GW1914

399,00 zł

Adidas ZX 750 GW4210
Adidas ZX 750 GW4210

399,00 zł

Adidas ZX 750 GW5531
Adidas ZX 750 GW5531

359,00 zł

Adidas Superstar EG4958
Adidas Superstar EG4958

359,00 zł

Adidas ZX 750 GW5527
Adidas ZX 750 GW5527

369,00 zł

Adidas ZX 750 GZ1912
Adidas ZX 750 GZ1912

399,00 zł

Adidas ZX 8000 BRAVO M18629
Adidas ZX 8000 BRAVO M18629

8 999,00 zł

Nike AIR MAX 90 DM9102 002
Nike AIR MAX 90 DM9102 002

499,00 zł

Adidas Superstar GX8826
Adidas Superstar GX8826

999,00 zł

Nike Air Max Plus CU4864 001
Nike Air Max Plus CU4864 001

649,00 zł

Nike Air Max Plus 604133 050
Nike Air Max Plus 604133 050

649,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl